Glokomda Humphrey Görme Alanı

Prof. Dr. Ilgaz YALVAÇ MD, FEBO

Yeditepe Universitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD, Istanbul

TANIM

Görme alanı, Traquair tarafından “karanlık bir deniz ile çevrili görme adası” olarak tanımlanmıştır. Görme adası foveaya uyan santral bölgede en üst retinal duyarlılığın saptandığı uç noktası ve perifere doğru giderek azalan duyarlılık eğimine sahip bir tepe görünümündedir. Normal görme alanı üstte ve nazalde 60º, temporalde 100º, altta ise 70º lik alanı kaplar.
Perimetri kelime anlamı olarak “periferik alan muayenesi” anlamına gelir ve görme fonksiyonunun temel ögelerinden birisi olan kontrast duyarlılık ayırımı esasına dayanır. Kontrast duyarlılık daha koyu veya daha açık bir zemin üzerinde bir ışık veya şeklin algılanmasıdır. Günümüzdeki otamatik statik perimetriler bu temel prensibe dayanarak görme alanı içindeki retinal duyarlılık haritasını oluştururlar
Humphrey perimetrisi glokom tanısında 25 yıldır ana testlerden birisi olarak kullanılmaktadır.
Son jenerasyon olan Humphrey Field Analyzer 3 (HFA3); Liquid Lens Teknolojisi, SmartTouch Ekran, Kinetik Perimetri, bakış takibinde yeni gelişmeler ile beraber Zeiss FORUM ile OCT ve görme alanı sonuçlarının kombinasyonunu sağlayan yenilikleri de içerir.

TEMEL PRENSİPLER 

Görme alanı bir başka deyişle gözün belli bir noktaya fikse olduğu sırada çevrede algılayabildiği alanın tümüdür. Genişliği derece (°), derinliği ise duyarlılık (dB) olarak ifade edilir.
İzopter, görme alanında aynı boy ve şiddetteki uyaranın oluşturduğu çizgidir. Şekil 1.

Şekil 1.
Izopter

Depresyon; retinal duyarlılık azalmasıdır.
Skotom; çevresi daha yüksek retinal duyarlılığa sahip retinal depresyon alanıdır.
Normal görme alanı tepeciğinden klinik ve istatistiksel olarak ayrılma görme alanı defektini oluşturur. Bu defektler, lokalize olabilir veya generalize depresyon şeklinde ortaya çıkabilir.
Generalize depresyonu tüm görme alnını kaplayan duyarlılık azalmasıdır. Glokom lehine düşünmeden önce media saydamlığı, pupilla çapı ve refraksiyon gibi parametreleri dikkate almak lazımdır.
Lokalize defektler ise görme alanı içindeki belli bir bölgede ortaya çıkan retinal duyarlılık azalmasını ifade eder. Glokomatöz olarak değerlendirebilmek için boyut ve defekt derinliği yönünden incelemek gereklidir. Lokalize defektler, normalden daha düşük stimulusların algılandığı relatif (kısmi) skotomlar, ve maksimum stimulus ile bile algılanamayan absolü skotomlar olarak ikiye ayrılır.
Otomatik perimetrilerde skotomları ortaya çıkarmak için çok sayıda stimulus lokalizasyonları, stimulus büyüklükleri ve ışık yoğunlukları mevcuttur.
Aydınlatma değeri (Luminance) Apostilbs (abs) olup ışık yoğunluğunun alana bölünmesi ile elde edilir. [Luminance (1 asb: 0.318 cd/m2): Işık yoğunluğu/Alan (cd/m2)].
Humphrey otomatik perimetrisinde fon aydınlatması 31.4 asb olup, stimulus şiddeti 10.000 asb ile 0.08 asb arasındadır. Şekil 2.
Retinal duyarlılık decibel (dB) olarak ifade edilir ve ışık stimulusunun yoğunluğu ile ters orantılıdır. 0 dB: 10.000 asb
40 dB:0.1      asb
51 dB:0.08    asb
Retinal duyarlılık ayrıca log Unit olarak da tanımlanır. (1dB:0.1 log Unit: Freidman İndeksi)


Şekil 2.

Aydınlatma Değerleri

Kinetik perimetrede stimulus büyüklüğü ve şiddeti sabit iken, hedef hareketlidir. Statik perimetrelerin ortak özelliği stimulusun hareket etmemesi, o noktada boyutlarında değişiklik yapılmadan stimulus yoğunluğunun değişmesidir. Humphrey otomatik perimetrisinde Goldmann değerlerine uygun olarak I ile V arasında stimulus büyüklükleri mevcuttur fakat standart olarak III kullanılır.
(I:0.25 mm2, II:1 mm2, III:4 mm2, IV:16 mm2, V:64 mm2) Şekil 3.
Humphrey otomatik perimetrisinde stimulus süresi 0.2 sn dir.


Şekil 3.

Görme alanı stimulus boyutlarının optik diske göre oranları

Eşik değeri, görme alanında belli bir noktada verilen stimulusun %50 den fazlasının algılandığı ışık şiddetidir. Test başlangıcında santral bölgede 4 ana noktada eşik değerleri saptanır. Bu noktalar komşu noktalarda başlangıç için referans noktası olarak ele alınır.
Fiksasyon, görme alanı içinde fovea santralise uyan kısımdır. Santral alan fiksasyon içindeki 30º lik alandır.
Bjerrium alanı, fiksasyon noktasının nazalinde kör noktadan uzanan, fiksasyonun alt ve üstünde ark yapan ve horizontal meridyende sonlanan görme alanıdır. Bu alan retinadaki arkuat sinir liflerinin dizilimine uyar ve glokom hasarına en duyarlı bölümdür. Şekil 4.


Bjerrium alanı (kırmızı)

TEST SEÇİMİ VE GÜVENİLİRLİK PARAMETRELERİ

 

30-2 Testi
Glokomlu olguların takibinde sıkça kullanılan bir testtir. Bu testte santral 30º lik alanda her birinin aralığı 6º olacak şekilde 76 nokta taranır. 30-1 ve 30-2 testleri kombine edildiğinde bu aralık 4.2º ye düşer. Humphrey Full Threshold ile bir göz muayenesi yaklaşık 14 dakikadır. Şekil 5.


Şekil 5.

30-2 Testi

24-2 Testi
Test süresini azaltmak ve çerçeve artefaktını yok etmek için genellikle tercih edilir. Burada 6º aralıklar ile nazalde 27º ve temporalde 21º lik alanda 54 nokta taranır. Bu 1/3 daha az zaman alır (Bir göz için yaklaşık 8 dakika). Şekil 6.


Şekil 6.

24-2 Testi

10-Testi
Testler tekrarlanırken nokta paterni ve stimulus karakterleri değiştirilmemelidir. Görme keskinliği düşük ileri glokom olgularında stimulus büyüklüğü V e çıkarılabilir. 30-2 testi ileri glokom olgularında fiksasyona yakın defektleri çok iyi değerlendiremez. Bu nedenle ileri glokomatöz görme alanı defekti olan olgularda 10-2 testi ile santral 10º lik alanda 2 º aralıklar ile 68 nokta taranır ve defekteler daha belirgin olarak saptanabilir. Şekil 7.


Şekil 7

İleri Glokomda 10-2 testi

Makula Testi
Fovea çevresinde 16 test noktasını 2° aralıklı olarak tarayan Makula testi defektin foveaya ulaşıp ulaşmadığını gösterir. Bu test özellikle makulayı tutan ilaç toksisitesinde de tercih edilmelidir.

Teste Hazırlık
Görme alanı tamamen sübjektif bir testtir. Yani hastanın verdiği cevaplara göre test sonuçları oluşur. Bu nedenle test hastaya çok iyi bir şekilde anlatılıp rahat bir ortamda yapılması sağlanmalıdır. Glokom hastaları genellikle yaşlı ve birden fazla glokom damlası kullanabildiklerinden kuru göz sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Hastalar işlem öncesi kuru göz yönünden incelenmeli ve gerekli suni gözyaşı desteği sağlanmalıdır. Hastalar test sırasında zaman zaman gözlerini kırpma yönünden uyarılmalıdır.
Test yaklaşık 33 cm mesafeden yapıldığı için 45 yaş üstündeki hastalarda mutlaka yaşa göre yakın düzeltme yapılmalıdır. Pupilla daima 2.5mm üstünde olmalı ve düzeltici camın ortasında yer almalıdır. Yapılan çalışmalarda 1 diyoptri (D) hata ile 1 dB hassasiyet kaybı olabileceği gösterilmiştir. Astigmatizma da; 2.0 D altında ise mutlaka yakın gözlüğe sferik eşdeğer olarak eklenmeli, 2.0 D üstünde ise yakın gözlüğe doğru eksende tam astigmatik düzeltme olarak ilave edilmelidir.
Çerçeve skotomu sıklıkla hipermetrop gözlerde, yakın düzeltmenin gözden çok uzağa veya desantralize olarak yerleştirildiği durumlarda ortaya çıkabilir. Şekil 8. Bunu önlemek için 24-2 testi tercih edilebilir. Ayrıca ptosis de üst kadranda periferik skotom yapabilir.


Şekil 8.

Çerçeve Skotomu

TEST FORMATLARI

 

Gri Skala
Her biri 5 dB artışları ifade eden basamak paterni vardır. Renk koyulaştıkça defekt derinliği artar. Bu durumda luminans (asb) artar, retinal duyarlılık (dB) azalır. Şekil 9.


Şekil 9.

Gri Skala

Numerik Format
Ölçülen gerçek hassasiyet değerlerini işlenmemiş desibel (dB) olarak verir. Şekil 10.
Fovea                  40 dB
Santral 30°          30 dB
Absolu Skotom    0 dB 


Şekil 10.

Numerik Format

Güvenilirlik Parametreleri
Fiksasyon Kontrolü: Heijl-Krakau kör nokta fiksasyon kontrolü tekniği uygulanır. Kör nokta normalde fiksasyonun 5°x7° temporalindedir. Periyodik olarak kör noktaya stimulus gönderilerek kontrol edilir. 5° üzerindeki göz hareketlerine hassastır. Pozitif cevap zayıf fiksasyonu ifade eder. %20 üzeri patolojiktir (XX). Şekil 11.


Şekil 11

Fiksasyon Kontrolü

Fals pozitif hata: Test içinde her 30 uyaranda bir 1 ışık yerine gürültü ve uzun bekleme verir. Heyecanlı hasta sesi duyunca düğmeye basar. Pattern deviasyon şemasında total deviasyona göre daha fazla siyah nokta vardır hata vardır (ters katarakt).”Trigger Happy Patient” denir. False Pozitif  %33 üstünde ise (xx) olarak işaretlenir. Şekil 12.


Şekil 12

Fals Pozitif Hata

Fals negatif hata: Eşik üstü stimulus verilmesine rağmen cevap alınamamasıdır. Normal değer %7 dir. %33 üzeri patolojiktir (XX). Yüksek değer yorgun, ilgisiz hastayı ifade eder. Ayrıca ileri glokomatöz hasarın belirtisi de olabilir. Teste başlarken öncelikle merkezi alanın alınmasına bağlı olarak bazı hastalar ileri false negatif hatalar yaparak tipik “yonca yaprağı” görünümü oluşturabilirler. Testin başlangıcında hasta düzgün cevap verirken, daha sonra teste uyumsuz hale geldiğini gösterir. Şekil 13.


Şekil 13

Yonca Yaprağı Görünümü

Fluktuasyonlar
1. Short term fluktuasyon (SF): Aynı muayene sırasında seçilen 10 noktada 2 defa eşik değeri saptanır. SF iki değer arasındaki retinal duyarlılık farkıdır. Yani ölçüm esnasında görme alanındaki cevap değişkenliğidir. Test sonuçlarının güvenilir olmadığını gösterir. Normal 2-2.5dB iken 3.5 dB testin güvenilir olmadığını ifade eder. SITA programında yoktur.
2. Long term fluktuasyon: Birden fazla test arasındaki eşik değeri farkıdır. Aynı gözde farklı zamanlarda yapılan görme alanları arasındaki farlılıktır.
2 komponenti vardır.
-Homogen Komponent: Şekil her zaman homojendir. (1.2 dB)
-Heterojen Komponent: Şekil her zaman homojen değildir.(0.8 dB)
SITA programında yoktur.

TEST PARAMETRİLERİ

Full Threshold Testi

Test başında santral 4 noktada eşik değeri saptanır. 4dB/2dB “merdiven yöntemi” uygulanarak eşik değeri saptanması amaçlanır. Görmesi düşünülen değerde stimulus gönderilir. Görürse göremeyinceye kadar 4 dB basamaklar ile ışık şiddeti azaltılır. Sonra tekrar 2 dB basamak ile ışık şiddeti arttırılır. Şekil 14.


Şekil 14.

Merdiven Yöntemi

Faspac Testi
Basamak testi 4 dB yerine 3 dB basamaklar ile yapılır. Eşik değeri sadece bir defa geçilir. Test zamanı %40 azalır. Faspac 30-2 ile bir göz için test süresi 9 dakikadır.
Swedish Interactive Threshold Algorithm (SITA)
1995 yılında, Olsson, Bengtsson ve Heijl tarafından, test sonuçlarında kaliteyi azaltmaksızın test süresini önemli oranda azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Görme alanında olması en muhtemel retina duyarlılık hesabı için «Bayesiyan analizi» kullanılır. Genel populasyonda saptanmış “en sık görülme eğrisine” göre her nokta için ortalama duyarlılık değeri oluşturur. O yaş grubu için sık görülme eğrisine göre en muhtemel noktalar analiz edilir. Sadece false negatif sorgulanır. Verilen cevaplardan false pozitif bulunur. Düğmeye basmaya göre stimulus zamanı ayarlanır. Test sonunda gecikmiş cevaplar yeniden değerlendirilir. SITA Standard 30-2 ile bir göz için test süresi 6 dakika, SITA Fast 24-2 ile yaklaşık 4 dakikadır.

Swedish Interactive Threshold Algorithm Fast (SITA-Fast)

Temel olarak SITA ile aynıdır fakat daha az stimulus sorulur. Sorgulanan stimuluslar arasında kalan sorgulanmamış alanlar olasılık hesabı yapılarak değerlendirilir. Sonuçlar FastPac testine yakındır. Bu testin avantajı SITA-Standard ile saptanan ince detayları daha iyi analiz edilmesidir. Daha çok genç ve deneyimli hastalarda uygun olup uyumsuz ve deneyimsiz hasta için uygun değildir. SITA Fast 30-2 ile bir göz için test süresi 8 dakika, SITA Standard 24-2 ile yaklaşık 3 dakikadır.

STATPAC II 

Humphrey Otomatik perimetrisinin istatistiksel analiz programıdır. Daha önceki testlerde ortaya çıkmamış şüpheli alanları saptar. Şüpheli alanların gerçekte artefakt olup olmadığını değerlendirir. Yaşa göre düzeltme yapar. Yapılan görme alanlarını biriktirir, analiz eder, zamanla oluşan progresyonu gösterir.
Tek Alan Testi (Single Field Analysis)

Tek santral testin sonuçlarını verir. Şekil 15.


Şekil 15

Tek Alan Testi

Total Deviasyon Numerik Harita
Tüm eşik değerinin, yaşa göre düzeltilmiş normal değerler arasındaki farkıdır (Normalde her 10 yıl için 1 dB generalize depresyon mevcuttur). Eşik değerinin o yaş normal değerlerden ne kadar farklı olduğunu gösterir. Bunun altında bu değerleri graytone sembollere çeviren “Probabilite Şekli” vardır. Bu şekilleri yanında bulunan “Probabilite Sembolleri” istatistiksel olarak açıklar. P<0.5%:Bu değerin normal populasyonun ancak %0.5 inden daha azında ortaya çıktığını ifade eder.Bunun normal olması çok zordur. Şekil 16.


Şekil 16

Total Deviasyon Numerik Harita

Pattern Deviasyon Numerik Harita
Mevcut değişiklikleri katarakt, küçük pupil gibi artefaktlardan elimine eder. Yine “süpernormal” değerleri beklenen değerleri yukarı çekerek düzeltir. Numerik formatta bu deviasyonu dB olarak gösterir. “Probabilite Şekli” bu değerleri graytone şemasına çevirir. Bu şekilleri yanında bulunan “Probabilite Sembolleri” istatistiksel olarak açıklar. Lokalize skotomları daha belirgin hale getirir.Şekil 17.


Şekil 17

Pattern Deviasyon Numerik Harita

Global Değerler
Mean Deviation (MD)
Tüm test noktalarını normal referans görme alanı ile karşılaştırır. Buna göre tüm alanın, normal alana göre depresyonu veya elevasyonunu gösterir. MD artışı; generalize depresyon veya görme alanının bir bölümünde diğerine göre önemli kayıp olduğunu ifade eder. Şayet global indeks beklenen normal değerin çok dışında ise p değeri ortaya çıkar. P değerlerini p<%10, p<%5, p<%2, p<%1, p<%0.5 ifade eder. Octopus perimetrisindeki Mean Defekt ile eşdeğerdir. Şekil 18. Tablo 1.


Şekil.18

Mean Deviation (MD)

Pattern Standard Deviation (PSD)
Her test lokalizasyonunda beklenen değer ile ölçülen değer farkının standart deviasyonunu verir. Ölçülen görme alanı şeklinin normal yaşa göre düzeltimiş görme alanından hangi derecede ayrıldığını gösterir. Düşük PSD düzgün görme alanı profili, yüksek PSD düzensiz görme alanı profilini ifade eder. Aynı p değerleri ile analiz edilir. Octopustaki Loss Variance ile eşdeğerdir. Şekil. 19. Tablo 1

 
Şekil. 19
Pattern Standard Deviation (PSD)MD PSD YORUM
Normal Normal Normal Görme Alanı
Anormal Normal Generalize Kayıp
Normal Anormal Lokalize Defekt
Anormal Anormal Önemli lokalize komponenti olan geniş defekt

Tablo 1.
Global Değerlerin Yorumlanması

Corrected Pattern Standard Deviation (CPSD)
Test içindeki değişkenlikler düzeltildikten sonra (SF) hastanın total görme alanı profilinin yaşa göre normal değerlerden ne kadar değiştiğini ifade eder. Octopustaki Corrected Loss Variance ile eşdeğerdir. Lokalize defektlere çok duyarlıdır. Görme alanı yüzeyinin lokalize düzensizliklerini gösterir. SITA testinde yoktur. Şekil 18.

Glokom Yarı Alan Testi (Glaucoma Hemifield Test)
Normalde sinir lifi demetleri temporal retinada horizontal yarıyı aşmazlar. Sinir lifi harabiyetindeki herhangi bir asimetri üst ve alt horizontal meridyende duyarlılık farkına yol açar. Erken glokomatöz harabiyette defekti genellikle tek bir yarım alan ile sınırlıdır. Glokom yarıalan testi üst ve alt kadranlardaki simetrik noktaladaki retinal duyarlılık farkını ifade eder. Sonuca göre 5 ayrı cevap ortaya çıkar. Şekil 21.


Şekil 21

Glokom Yarı Alan Testi (Glaucoma Hemifield Test)

1.Within Normal Limits : Üst ve alt meridyenler arasında önemli bir duyarlılık farkı yoktur ve total duyarlılık normal aralığın %99.5 içindedir.
2.Borderline:Her iki yarım alan arasındaki eşik değeri farkı normal populasyonun %97 si için beklenen değerden daha fazladır.
3.Outside Normal Limits: Her iki yarım alan arasındaki eşik değeri farkı normal populasyonun %99 unun beklenen değerinden farklıdır.
4.Generalize Reduction in Sensetivity: Üst ve alt hemifield arasında önemli bir fark olmasa da total duyarlılıkta anlamlı düşüş vardır.
5.Abnormally High Sensetivity:Genel duyarlılık normal populasyonun %99.5 inde beklenen değerden daha yüksektir. Genellikle yüksek false pozitif değerler ile beraberdir.
Son üç değer anormaldir.

Visual Field Index (VFI)
Hastanın görsel fonksiyonunu % olarak verir. PSD haritalarından hazırlanır. Katarakt ve ortam opasitesinden daha az etkilenir. Özellikle glokom için spesifik alanlardaki (merkez) test noktalarını değerlendirir. Hastanın yaşa göre düzeltilmiş VF kayıp oranını nümerik olarak gösterir. Retina Ganglion hücre kaybını göstermede daha uyumlu olduğu düşünülmektedir. Normal VFI %100 dür. VFI %30 ise MD:-22 dB olup, US Social Security Administration tarafından kişi “Visual Disability” grubuna girer.

KAYNAKLAR
  1. Anderson DR. Automated Static Perimetry. St. Louis:Mosby-Yearbook.1992;216-250.
  2. Schulzer M: The Normal Tension Glaucoma Study Group: Intra ocular pressure reduction in Normal Tension Glaucoma Patients. Ophthalmology 1992;99:1468-70.
  3. The AGIS Investigators. The advanced Glaucoma Interventions Study (AGIS):2. Visual field scoring and reliability. Ophthalmology 1994;101:1445-1455.
  4. Yalvaç IS. Primer açık açılı glokom tanısı. Glokom özel sayısı (Editor Andaç K); Türkiye Klin Oftalmoloji 2004;13(S)16-28.
  5. Yalvaç I, Kohen MC. Glokomda fonksiyonel tanı yöntemlerindeki son yenilikler. MN Oftalmoloji Özel sayı (Glokom) Mart 17(1);2010;17-22.
  6. Heijl A, Patella VM. Essential Perimetry. The Field Analyzer Primer. Third Edition. Copyright © 2002 Carl Zeiss Meditec Inc.ISBN 0-9721560-0-3 P/N 54000 Rev. A, August 2002.