Tonometreler

Prof. Dr. Vuslat Gürlü, Trakya Üniversitesi

İÇİNDEKİLER
Giriş
Schiotz tonometresi
Goldmann aplanasyon tonometresi
Perkins tonometresi
Tonopen
Dinamik kontür tonometre
Oküler yanıt analizörü
Icare rebound tonometre

GİRİŞ
Humör aközün kornea ve skleraya yaptığı basınç olarak tanımlanan göz içi basıncı (GİB), glokomun en önemli ve değiştirilebilir tek risk faktörüdür. Bu nedenle glokomun tanı, tedavi ve izleminde GİB’ in doğru olarak ölçülmesi gerekmektedir. En doğru ölçüm yöntemi kuşkusuz manometrik ölçümdür, ancak gözün içine bir kanül yerleştirilmesini gerektirir ve rutin muayenenin bir parçası olamayacağı açıktır. Dolayısıyla GİB’ i değerlendirmek için dolaylı yöntemler (tonometreler) geliştirilmiştir.
Tonometrik yöntemlerin teknolojik yolculuğu Sir William Bowman’ ın göz tansiyonunun önemini vurgulaması ile başlamıştır. 1826’ da Bowman, digital olarak “oküler tansiyonu” değerlendirmenin rutin muayenesinin bir parçası olduğunu bildirmiştir. Bu tarihten sonra digital GİB ölçümü tüm oftalmologlar tarafından benimsenen bir yöntem olmuştur. 1800’ lü yılların sonunda mekanik tonometreler kullanılmaya başlanmıştır. Günümüze kadar kullanıma pekçok tonometre sunulmuştur. Donders’ in tasarladığı ilk tonometre skleraya temas ettirilerek ölçüm yapıyordu. Daha sonraki yıllarda, kokainin lokal anestezik olarak kullanılmaya başlaması kornea yüzeyinden basınç ölçecek tonometrik yöntemler için de fırsat yaratmıştır. H. Schiotz 1900’ lü yılların başında kendi adı ile anılan ve en yaygın kullanılan ilk mekanik tonometreyi tanıtmıştır.

  1. Schiotz Tonometresi
Schiotz tonometresi (Resim-1), ‘indentasyon tonometresi’ prensibi ile çalışır. Tonometrenin bir gövdesi ve bunun bitiminde kornea üzerine yerleştirilen bir tabanı vardır. Tabanın ortasında bir şaft içinde serbestçe hareket eden piston bulunur. Bu pistonun korneayı çöktürebilmesi için gerekli kuvvet GİB düzeyi ile ilişkilidir.


Resim-1:
Schiotz tonometresi ve 5.5  ve 7.5 gr ağırlıkları.

Uygulama:

Hata kaynakları:

Avantajları:
Kullanımı kolaydır, biomikroskop ve hasta kooperasyonu gerektirmez. Acil koşularda ve yatan pozisyondaki olgularda kullanılabilir. Ancak aplanasyon yöntemlerine göre daha az güvenilir olduğu unutulmamalıdır.

  1. Goldmann Aplanasyon tonometresi

Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT), tonometrik yöntemler arasında altın standart olarak kabul edilmektedir. Çalışma ilkesi, Imbert-Fick yasasına dayanmaktadır. Bu yasaya göre, bir küre içindeki basınç, yüzeyi düzleştirmek için gereken kuvvetin alana bölünmesine eşittir. Bununla birlikte, göz küresinin özellikleri, bu yasada tanımlanan küresel yapı ile olarak uyuşmamaktadır; hem mükemmel bir küre değildir hem de duvar kalınlığı ideal değildir.  GAT ölçümleri ile ilgili bir diğer sorun da; korneal rigiditenin aplanasyon kuvvetine karşı koyması, gözyaşı filminin kapiller etkisinin de tonometre prizmalarını göz küresine doğru çeken bir etki yaratmasıdır. Ancak düzleştirilen alanın çapı 3.06 mm olduğunda (tonometre ucu olarak kullanılan prizmaların çapı) bu iki etki birbirini nötralize etmektedir. GAT, biomikroskop üzerine monte edilmiştir. Tonometrenin bir gövdesi, bu gövdeden dikey olarak yukarı doğru uzanan prizma tutucu kolu, gövdeye bağlı tamburu ve ölçüm sırasında korneaya temas eden prizması vardır.

GAT ile ölçüm yapmadan önce bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir:

Uygulama:

Işık kaynağı şiddetini maksimum konuma alıp, kobalt mavisi filtresi açılır ( düşük aydınlatma düşük GİB ölçümüne neden olabilir). Ulaşılan değer tamburdan okunur ve rakam 10 ile çarpılarak mmHg cinsinden GİB elde edilir.

GAT ile yapılan ölçümlerde karşılaşılabilecek sorunlar:
1. Ölçüm sırasında biomikroskoptan görülen yarım halkalara ait floresan çizgilerin çok geniş olması genellikle yüksek bir gözyaşı menisküsü varlığında veya kapaklar tonometrenin başıyla temas halindeyse oluşur. Tonometre başlığının kurutulup, tekrar ölçüm yapılması gerekir. Aksi takdirde GİB yüksek ölçülecektir.
2. Ölçüm sırasında biomikroskoptan görülen yarım halkalara ait floresan çizgilerin çok ince olmasının nedeni gözyaşı filminin yetersizliğidir. Prizmanın geriye çekilip tekrar ölçüm yapılması gerekir.
3. Ölçüm sırasında biomikroskoptan görülen yarım halkaların ölçüm tamburundan bağımsız şekilde çakışması, prizmanın korneaya fazla bası yaptığını gösterir. Bu durumda da ölçüm tekrar edilmelidir.
4. GİB’ in tekrar tekrar ölçülmesi, korneal epitel lezyonlarına neden olabilir veya göze uygulanan masaj etkisinden dolayı düşük GİB ölçümüne neden olur.
5. Gözünü sıkan veya kapaklarını açmayan olgularda kapak açılırken göz küresine yapılan bası da GİB’ in yüksek ölçülmesine neden olabilir.

Hata Kaynakları:

Avantajları:
GAT, uzun yıllar altın standart olarak kabul edilmiş, halen yaygın şekilde kullanılan hata kaynakları iyi tanımlanmış bir tonometredir. Son kırk yıl boyunca yapılan araştırmalarda GAT ile ölçülen GİB değerleri için çeşitli düzeltme faktörleri geliştirilmiştir. Pek çok düzeltme faktörü tek bir parametrenin (SKK) etkisiyle sınırlı olmakla birlikte, SKK, ön eğrilik yarıçapı ve yaşın GİB ölçümleri üzerine etkisini birleştiren çok parametreli düzeltme denklemleri de bulunmaktadır.

  1. Perkins tonometresi
Perkins tonometresi, biomikroskop gerektirmeyen ve taşınabilir bir GAT’ dir. Bu özellikleri nedeni ile anestezi altındaki olgularda ve mobilize olamayan olgularda tercih edilir.
Cihazın gövdesi, cihazı hastanın alnına fikse etmek için kullanılan ve gövdeden çıkan uzantısı, ölçüm tamburu ve tonometre ucunu oluşturan prizması bulunur (Resim 2 ve 3).
Resim 2 ve 3: Perkins tonometresinin yandan ve önden görünümü.

Uygulama:
Hastanın lokal anestezisi sağlanır ve fluoresein ile gözyaşı filmi boyanır.Prizma göze dik yaklaşacak şekilde tutularak alın parçası ayarlanır.Prizma yavaşça göze doğru hareket eder, korneal temas sağlanınca ölçüm tamburu çevrilmeye başlanır. Bu esnada pil ile çalışan kobalt mavisi filtreli ışık kaynağından gelen ışık prizmanın ucunu aydınlatır.Hekim gözlem deliğinden bakarak GAT ile biomikroskopta gördüğü görüntüleri görür ve ölçümü benzer şekilde tamamlar.

Hata kaynakları:
GAT ile aynıdır.

Avantajları
: Perkins tonmetresinin en büyük avantajı biomikroskopta muayene edilemeyecek olgularda kullanılabilmesidir. Oturur ve yatar pozisyonda GİB ölçülebilir.
  1. Nonkontakt (temassız) tonometreler
1970’ li yıllarda Grolman tarafından tasarlanmış tonometrelerdir. Tasarlanma amacı, optometristlerin de lokal anestezi gerektirmeyen bir cihaz yardımı ile GİB ölçebilmelerini sağlamaktır. Bu tonometreler de ‘aplanasyon yöntemini’ ile çalışırlar ve korneayı uniform bir alanda düzleştirebilmek için hava kullanırlar. GİB, korneanın düzleştirilmesi için geçen zamandan veya korneanın düzleştirilmesi için gerekli hava kuvvetinden hesaplanır. Göze dokunmadan ölçüm yapabilen bu tonometrelerin tarama amacı ile kullanılmaları, tanı ve izlem de yer almamaları gerekir.  

Uygulama
: Hasta NKT’ ye uygun şekilde oturtulur. Yapılacak işlem anlatılır. Doğru fiksasyon için gereken uyarı yapılır. Ölçüm gerçekleştirilir ve birkaç kez tekrar edilir.  

Hata Kaynakları
: Aplanasyon ilkesi ile çalıştığı için GAT ölçümünü etkileyen korneal parametrelerden etkilenmektedir. Hastanın fiksasyonunun iyi olmaması ölçümü olumsuz yönde etkiler. Koroid dolumu ve boşalımı sırasında ölçülen GİB değerleri arasında farklılık olduğu bilinmektedir. GAT ile bu sorunun, biomikroskoptan görülen yarım halkaların iç kenarlarının örtüştürülmesi ile aşılabildiği düşünülmektedir. Ancak NKT’ de ölçüm süresi çok kısadır. Bu nedenle birkaç ölçüm yapılması önerilmektedir.

Avantajları
: Nonkontakttır, anestezi gerektirmez, hızlı ölçüm yapar ve yardımcı sağlık personeli de bu ölçümü gerçekleştirebilir. Tüm kontakt tonometrelerin ortak dezavantajı olan kornea erozyonu, topikal anestetiklere reaksiyonlar, enfeksiyon gibi riskler burada söz konusu değildir.

  1. Tonopen

Tonopen (Resim 4), küçük ve taşınabilir bir tonometredir. Korneaya temas alanı sadece 1,5 mm2' dir. Mackay-Marg ilkesi ile çalışan bir gerilim ölçer kullanır. Tonometrenin ucundaki düz tabanın korneayı düzleştirmesi sırasında gerilim ölçer elektriksel bir impuls oluşturur. Bir mikroişlemci uygun kuvvet eğrilerini algılar, 4-10 ölçümün ortalamasını hesaplar ve değişkenlik yüzdeleriyle oluşturulan son değer tonometrenin LCD ekranından okunur.


Resim 4:
Tonopen


Resim 5:
Steril kılıf geçirilerek ölçüme hazırlanmış tonopen

Uygulama: Ölçüm yapılacak hastaya işlem anlatılır, anestezik damla damlatılır . Tonopen açılır ve kalibrasyonu yapılır. Tonometrenin ucuna steril kılıf geçirilir (Resim 5). Tonopen olabildiğince dik bir şekilde kornea merkezine yerleştirilir. Ölçüm tamamlandığında bir bip sesi duyulur ve GİB ölçüm sonucu LCD ekranda görülür (güven düzeyini belirten yüzde ile birlikte 4-6 okumada bir ortalama verir).

Hata Kaynakları:
Kornea ile ilgili parametrelerden etkilenmektedir.

Avantajları:
Taşınabilir olması en önemli avantajıdır. Oturur ve yatar pozisyonda GİB ölçülebilir. Temas yüzeyi küçüktür. Cihazın ucuna tek kulanımlık steril kılıf takıldığı için, enfeksiyon riski yoktur. Tonopen ile sklera yüzeyinden, kontakt lens üzerinden ve skarlı korneadan da GİB ölçülebilmektedir.
  1. Dinamik kontür tonometre (Pascal tonometresi)

Dinamik kontür tonometre (DKT), korneanın biomekanik özelliklerinden etkilenmeden GİB ölçebilmek için tasarlanmıştır. Tonometre ucunun temas yüzeyi, korneanın her iki yüzeyindeki basınçların eşit olduğu durumdaki hayali kornea kontürüne çok benzer ve kurvatür yarıçapı kornea kurvatür yarıçapından büyüktür. Böylece ölçüm esnasında yüzeyler tam olarak temas ederek korneanın her iki yüzeyinde basınç dengelenir ve tonometre ucuna yerleştirilmiş olan basınç sensörü ile GİB ölçülür.
DKT, biomikroskoba bağlanabilen bir ana ünite, ölçüm değerlerinin üzerinde okunabildiği bir LCD ekran, kontrol düğmesi ve üst kısmında tonometre ucunun takıldığı yuva olan bir koldan oluşmaktadır. Bu kolun öne ve arkaya doğru hafif esneme özelliği vardır. Bu hareket özelliği DKT ucunun hastanın gözüne temas ettiği anda yaklaşık 1 gr’lık karşı güç oluşturup ölçüm yapmasına imkan vermektedir. Bir mikropressör tüm sistemi kontrol etmektedir ve elde edilen verilerin sonuçlarını hesaplamaktadır.

Uygulama:

Oküler nabız genliği, pulsatil GİB’nin en yüksek (sistolik) ve en düşük (diastolik) değerler arasındaki farkıdır ve DKT tarafından GİB ile birlikte ölçülen bir diğer parametredir. DKT, ile yapılan ölçümün kalitesi cihaz tarafından 1–5 arasında skorlanmaktadır. 1; optimum ölçüm, 2–3; kabul edilebilir ölçüm, 4–5; güvenilir olmayan ve tekrarlanması gereken ölçüm olarak değerlendirilmektedir.
Hata Kaynakları:

Avantajları:
DKT’ nin en önemli avantajı kornea parametrelerinden oldukça az etkilenmesidir. Tonometre ucu için tek kullanımlık steril kılıflar kullanılması enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, hastanın oküler nabız genliği de ölçülebilmektedir.

  1. Oküler Yanıt Analizörü

Oküler yanıt analizörü (ORA), Reichert tarafından korneal faktörlerin etkisini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş ve 2004'ten bu yana kullanılmaktadır. ORA, hava akımı ile korneada iki yönlü aplanasyon oluşturarak ölçüm yapan temassız bir tonometredir. Başka bir deyişle, cihaz korneaya hızlı bir hava akımı uygular, bu akım altında korneanın uğradığı deformasyon gelişmiş bir elektro-optik analiz sistemi izlenir. Bu işlem boyunca, iki korneal aplanasyon ortaya çıkar ve iki ayrı GİB değeri elde edilir. Bu iki GİB değerinin ortalaması Goldmann uyumlu GİB, farkı ise korneal histerezis olarak tanımlanır. Kornea direnç faktörü, korneal histerezis değerinden hesaplanır. İki GİB değeri ve kornea direnç faktörü kullanılarak da kornea düzeltmeli GİB hesaplanır. Kornea düzeltmeli GİB, korneal parametrelerden bağımsızdır.

Uygulama:

Avantajları:ORA, kornea parametrelerinden oldukça az etkilenir. Nonkontakt bir muayene olduğu için anestezi gerektirmez ve enfeksiyon riski bulunmaz. Cihaz kornea histerezisi ve kornea direnç faktörünü de ölçmektedir. Yöntem hızlıdır ve tekrarlanabilirliği yüksektir. Ayrıca, ölçüm yardımcı sağlık personeli tarafından da yapılabilir.

  1. Icare rebound tonometre

Geri tepme (rebound) teknolojisi ile çalışan, elle kullanılan, pilli ve taşınabilir bir tonometredir. Probun hareketi ile gerçekleşen korneal temas, probun içine yerleştirilmiş iki adet mıknatısın yarattığı manyetik sistemde oluşan voltaj sensor aracılığı ile saptanarak digital bir sinyale dönüştürülür. Ölçüm sırasında probun hareket parametreleri ve temas süresi analiz edilir. Yavaşlama ve probun temas süresi GİB'nin bir fonksiyonu olarak değişir. Basitçe, GİB ne kadar yüksekse, prob bununla ilişkili düzeyde yavaşlar ve temas süresi kısalır.
Tonometrenin (Resim 6), korneaya anlık temas sağlayan, plastikten yapılmış hafif ve küçük bir tonometre ucu ve probu, gövdesi, bu gövde içine yerleştirilmiş LCD ekranı (Resim 7) ve probun tabanı vardır. Probun dokunuşu çok nazik ve kısa süreli olduğu için, hasta tarafından zorlukla fark edilir ve anestezi gerektirmez. Icare rebound tonometrenin 4 ayrı modeli bulunur (Icare TA01i, Icare ic100, IcarePRO ve Icare HOME). Bu modllerden IcarePRO yatar pozisyonda da ölçüm yapmak için, IcareHOME ise hasta kullanımı için tasarlanmıştır.


Resim 6:
Icare rebound tonometre


Resim 7:
Icare rebound tonometrenin LCD ölçüm ekranı

Uygulama:

Hata Kaynakları:

Kornea ile ilgili parametrelerden etkilenmektedir.

Avantajları:
Taşınabilir bir tonometredir, anestezi gerektirmez ve enfeksiyon riski tek kullanımlık tonometre uçlarının kullanımı ile çözümlenmiştir. Ölçüm süresi çok kısadır. Çocuk ve yaşlılarda, baş pozisyonu sorunlu olgularda rahatlıkla kullanılabilir.

KAYNAKLAR: