Bilimsel Program / Scientific Program
Klinisyenler İçin Temel İstatistik Kursu / Basic Statistics Course for Clinicians
13:30 – 18:30
12 Haziran 2021
/ June 12, 2021
Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
Moderatörler / Moderators: Dr. Yusuf Yıldırım, Dr. Burçin Kepez Yıldız
Kursiyerlere Anket Uygulanması–Sonuç Değerlendirmesi
Survey Application to Trainees - Result Evaluation
Dr. Arzu Baygül
Biyoistatistiğe Giriş ve Kullanım Alanları
Introduction to Biostatistics and Fields of Application
Dr. Arzu Baygül
 KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
Veri Tiplerinin Belirlenmesi / Determining Data Types
Uygulama: SPSS Programına Giriş, Veri Girişi, Veri Tabanı Hazırlanması / Practice: Introduction of SPSS, Data Entry, Creation of Database
Dr. Arzu Baygül
 KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
Tanımlayıcı İstatistikler / Descriptive Statistics
Uygulama: Tanımlayıcı İstatistiklerin Hesaplatılması ve Tablolanması / Practice: Calculation and Tabulation of Descriptive Statistics
Dr. Arzu Baygül
 KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
Kategorik Verilerin Karşılaştırılması, Kontenjans Tabloları / Comparison of Categorical Data, Contingency Tables
Uygulama: Kontenjans Tabloları Oluşturulması, Ki-Kare, Fisher Exact Test Değerlendirmeleri / Practice: Contingency Tables, Chi-Square, Fisher Exact Test Reviews
Dr. Arzu Baygül
İlk Gün Özet, Tartışma / Summary, Discussion of The First Day Dr. Arzu Baygül
13:30 – 18:30
13 Haziran 2021
/ June 13, 2021
Hipotez Testleri, İstatistiksel Kavramlar / Hypothesis Testing, Statistical Concepts Dr. Arzu Baygül
 KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
Normal Dağılımın Değerlendirilmesi, Uygun Hipotez Testi Seçimi / Evaluation of Normal Distribution, Selection of Appropriate Hypothesis Testing
Uygulama: Shapiro Wilks Testi, Grafiksel Gösterimin Değerlendirilmesi / Practice: Shapiro Wilks Test, Evaluation of Graphical Representation
Dr. Arzu Baygül
 KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
2 Bağımlı / Bağımsız Gruptaki Sürekli Değişkenlerin Değerlendirilmesi / Evaluation of Continuous Variables in 2 Dependent / İndependent Groups
Uygulama: Student T Testi, Mann Whitney U Testi, Eşli T Testi, Wilcoxon Signed Rank Test / Practice: Student T Test, Mann Whitney U Test, Paired T Test, Wilcoxon Signed Rank Test
Dr. Arzu Baygül
 KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK
2’den Fazla Bağımlı / Bağımsız Gruptaki Sürekli Değişkenlerin Değerlendirilmesi, Post Hoc Değerlendirmeler / Evaluation of Continuous Variables in More Than 2 Dependent / İndependent Groups, Post Hoc Evaluations
Uygulama: ANOVA, Kruskal Wallis Testi, Tekrarlı Ölçümler ANOVA, Friedman Testi, Bonferroni Düzeltmesi, Tukey-Duncan Testi / Practice: ANOVA, Kruskal Wallis Test, Repeated Measures ANOVA, Friedman Test, Bonferroni Correction, Tukey-Duncan Test
Dr. Arzu Baygül
Soru-Cevap; Tartışma / Questions & Answers; Discussion Dr. Arzu Baygül
Kurs Değerlendirme / Course Evaluation