Bilimsel Program

33. Yaz Sempozyumu
Retina Vasküler Hastalıkları

09.00 – 09.50 Panel 1:
Retina Vasküler Hastalıklarında Temel Konular

Moderatörler: Figen Şermet, Coşar Batman
  Retinanın vasküler anatomisi Coşar Batman
  Retinanın vasküler gelişimi - Retinal anjiyogenez ve büyüme faktörleri İlkay Kılıç Müftüoğlu
  Kan retina bariyeri ve fonksiyonel bozuklukları Taylan Öztürk
  Hipoksi/iskeminin retina hastalıklarındaki yeri M. Özgür Zengin
  İnflamasyonun retina hastalıklarındaki yeri Dicle Hazırolan
09.50 - 10.00 Ara
10.00 – 10.50 Panel 2:
Retina Vasküler Hastalıklarında Tanıya Göre Görüntüleme Yöntemi Tercihi

Moderatörler: Banu Turgut Öztürk, Hakan Özdemir
  Fundus flöresein anjiografi Mehmet Ali Şekeroğlu
  Optik koherens tomografi Banu Turgut Öztürk
  Optik koherens tomografi anjiyografi Gökhan Gürelik
  Geniş açı görüntüleme ve anjiyografi Sibel Demirel
10.50 - 11.00 Ara
11.00 – 12.00 Panel 3:
Retinanın Tıkayıcı Vasküler Hastalıkları

Moderatör: Nur Kır, Mehmet Numan Alp
  Retina ven tıkanıklıklarında epidemiyoloji, risk faktörleri ve fizyopatoloji Zeynep Alkın
  Santral retina ven tıkanıklığında güncel tedavi ve prognoz Berker Bakbak
  Retina ven dal tıkanıklığında güncel tedavi ve prognoz Mehmet Numan Alp
  Retina arter tıkanıklıklarında epidemiyoloji, risk faktörleri ve fizyopatoloji Cem Küçükerdönmez
  Retina arter tıkanıklığında güncel tedavi ve prognoz Yusuf Akar
12.00 - 12.15 Ara
12.15 – 13.00 UYDU TOPLANTISI (BAYER)
  Retina Sohbetleri : Gündemimiz Diyabetik Maküler Ödem
Moderatör: Sibel Demirel
Konuşmacılar: Mehmet Ali Şekeroğlu, Cengiz Alagöz
13.00 – 13.10 Ara
13.10 – 13.30 Açılış Töreni

Konuşmacılar:
Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı: Prof. Dr. İzzet Can
Diyarbakır Şubesi Başkanı: Doç. Dr. Muhammed Batur
13.30 – 14.00 Konferans 1
Retina Vasküler Hastalıklarında Dijital Arşiv/Takip Sistemleri ve Yapay Zeka

Moderatörler: Tekin Yaşar
Konuşmacı: Levent Karabaş
14.00 – 14.10 Ara
14.10 - 15.10 Panel 4:
Diabetik Retinopati

Moderatörler: Ali Hakan Durukan, Melih Ünal
  Etiyopatogenez, risk faktörleri ve metabolik kontrol Abdullah Özkaya
  Diyabetik retinopatide güncel evreleme ve klinik özellikler Sema Arvas
  Diabetik retinopatide lazer fotokoagülasyon: Ne zaman, nereye - ne kadar yapılmalı ve ne zaman bitirilmeli? Melih Ünal
  Proliferatif Diabetik Retinopati tedavisinde güncel yaklaşım Remzi Avcı
  Diabetik maküler ödemin cerrahi tedavisinde güncel yaklaşım Ali Hakan Durukan
15.10 - 15.20 Ara
15.20 – 16.35 Panel 5:
Diabetik Makülopati

Moderatörler: Emin Özmert, Süleyman Kaynak
  Diabetik maküler ödemde patofizyoloji Murat Küçükevcilioğlu
  Diabetik maküler ödeminde güncel tanı ve görüntülemenin yer Yasin Toklu
  Diabetik maküler ödemde konvansiyonel laser tedavisinin yeri Işıl Sayman Muslubaş
  Diabetik maküler ödemde eşik altı ve mikropulse laser tedavisinin yeri Mehmet Çıtırık
  Diabetik maküler ödem tedavisinde steroidler Emin Özmert
  Diabetik maküler ödem tedavisinde Anti-VEGF’ler Turgut Yılmaz
16.35-16.45 Ara
16.45 – 18.00 Yuvarlak Masa
RETİNA VASKÜLER HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KLİNİK YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMLARI

Oturum Başkanı: Ali Hakan Durukan, Levent Karabaş
Konuşmacı: Nur Kır, Süleyman Kaynak, Yasin Toklu, Remzi Avcı, Sema Oruç Dündar, Mehmet Çıtırık
18.00 – 18.10 Ara
18.10 – 19.00 Serbest Bildiriler - 1
Moderatörler: Çağatay Çağlar, Uğur Keklikçi
SS-01 İntravitreal bevacizumab ile tedavi edilen gözlerde refraktif sonuçlar ile kantitatif retinal vaskülarizasyon ve plus şiddetinin ilişkisi Sadık Etka Bayramoğlu
SS-02 Çocukluk Çağı İnfant Dönemi Torpedo Makulopati Olgularının Klinik Değerlendirmesi Gökhan Çelik
SS-03 Ranibizumab Tedavisine Dirençli Kronik Diyabetik Makuler Ödemde Intravitreal Dexametazon İmplantının Etkinliği Abdulkadir Alış
SS-04 Hidroksiklorokin kullanan ve belirgin retinal toksisite bulguları olmayan romatizmal bağ dokusu hastalığı tanılı hastalardaki koroidal yapısal değişiklikler Meltem Güzin Altınel
SS-05 Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastaların Takibinde Retinal Tabaka Kalınlığı Analizinin Yeri Olabilir mi? Ali Mert Koçer
SS-06 SARS-CoV 2 Kaynaklı Retinal Vasküler Koagülasyon Bozuklukları: Toll Like Reseptörler Işıl Kutlutürk
SS-07 Ön Segment Neovaskülarizasyonu Gelişen Hastalarda Retinal Kapiller Non-perfüzyon Alanı ve Retinal Mikrovasküler Yapının Etyolojik Nedene Dayalı Değerlendirilmesi Şafak Korkmaz
SS-08 Retina Ven Dal Tıkanıklığı Olan Gözlerde Koroidin Yapısal Analizi Abdulkadir Alış
SS-09 Tek taraflı retinal ven tıkanıklığında etkilenmeyen gözün retinal mikrovasküler yapısının OKT-anjiyografi ile değerlendirilmesi Adem Uğurlu
SS-10 Santral Retinal Ven Tıkanıklığına Sekonder Gelişen Maküler Ödemde Belirgin Orta Limitan Membran Varlığının Önemi Mehmet İçöz
19.00-19.10 Tartışma
19.10 – 20.00 Serbest Bildiriler - 2
Moderatörler: Çağatay Çağlar, Uğur Keklikçi
SS-11 Orta ve Ağır Evre OSAS Olgularında Optik Sinir ve Retina Damar Dansitesi Türker Oba
SS-12 Fabry Hastalığında Retina ve Koroid Değişikliklerinin Vasküler ve Yapısal Analizi Özge Yanık Odabaş
SS-13 Prematüre Retinopatisi Riskini Öngörmede Postnatal Büyüme ve Prematüre Retinopatisi (G-ROP) ve Colorado Prematüre Retinopatisi (CO-ROP) Modellerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Havvanur Bayraktar
SS-14 Retinal Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Maküler Ödem Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab Monoterapisi ile 577 nm Sarı Eşik Altı Lazer ve İntravitreal Ranibizumab Kombinasyon Tedavisinin Karşılaştırılması Hatice Selen Kanar
SS-15 Deneysel Üveit Modelinde Tofacitinibin Etkisinin Araştırılması Murat Erdağ
SS-16 Diyabete Sekonder Epiretinal Membran Olgularında Cerrahi Bitiminde Uygulanan Bevacizumab’ın Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi Cemal Özsaygılı
SS-17 Makulanın Optik Koherens Tomografi ile Silikon Yağı Altında Değerlendirmesi Evrim Polat
SS-18 Kronik santral seröz koryoretinopati olgularında non-damaging retinal lazer Çağrı İlhan
SS-19 İdiyopatik Maküler Delik Tedavisinde İki Farklı Cerrahi Tekniğinin Foveal Asküler Bölge Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Ahmet Altun
SS-20 Alt kadran dekolmanı ve yoğun kataraktı olan hastalarda kombine fakoemülsifikasyon-skleral çökertme-pars plana vitrektomi uygulaması sonuçları Mehmet Vural
20.00-20.10 Tartışma
09.00 – 09:50 Panel 6: Sık Görülen İnflamatuar Vasküler Retina Hastalıkları
Moderatörler: Pınar Çakar Özdal, Nilüfer Yalçındağ
  Eales hastalığı
Nilüfer Yalçındağ
  Behçet hastalığı
Pınar Çakar Özdal
  Multipl skleroz
Gülten Sungur
  Akut Hemorajik Retinal Vaskülitler
Merih Oray
09.50 – 10:00 Ara
10:00 – 10:50 Panel 7:
Retina Vasküler Hastalıklarında Tartışmalı Konular

Moderatörler: Ziya Kapran, Sema Oruç Dündar
  Diyabetik Retinopatide Güncel Tarama Yöntemleri: Körlük engellenebilir mi? Eyüp Karahan
  Retina Vasküler Hastalıklarında hangi tedavi algoritması kullanılmalı? Kenan Sönmez
  Retina Vasküler Hastalıkları tedavisinde gerçek yaşam verileri Nihat Sayın
  DMÖ ve RVO da katarakt ameliyatını ve/veya vitrektomiyi ne zaman yapmalıyım? Ziya Kapran
10.50-11.00 Ara
11.00 – 12.15 Panel 8:
Prematüre Retinopatisi

Moderatörler: Murat Karaçorlu
  Prematüre retinopatisinin patofizyolojisi ve tarama kriterleri Özdemir Özdemir
  Prematüre retinopatisinde evreleme ve klinik özellikler Zuhal Özen Tunay
  Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi Emine Alyamaç Sukgen
  Prematüre retinopatisinde Anti – VEGF tedavisi Solmaz Akar
  Prematüre retinopatisinde erken ve geç dönem komplikasyonlar Huban Atilla
  Prematüre retinopatisinde cerrahi tedavi Murat Karaçorlu
12.15-12.30 Ara
12.30 – 13.15 UYDU TOPLANTISI ( ALLERGAN)
  DMÖ ve RVO Tedavisinde Gerçek Yaşam
Moderatör: Nilüfer Koçak
Konuşmacılar: Mehmet Ali Şekeroğlu, Mehmet Önen
13.15 – 13.30 Ara
13.30 – 14.00 Konferans 2
Retinanın Vasküler Tümörlerinde Güncel Tedaviler

Moderatör: Kaan Gündüz
Konuşmacı: Elif Betül Türkoğlu Şen
14.00 – 14.10 Ara
14.10 – 15.00 Panel 9:
Sık Görülen Sistemik Hastalıklarla İlişkili Retinopatiler

Moderatörler: Ülkü Çeliker, Kıvanç Güngör
  Hipertansif Retinopati, Gebeliğe Bağlı Hipertansif Retinopati ve Koroidopati Özgür Yalçınbayır
  Oküler iskemik sendrom Sema Oruç Dündar
  Hemoglobinopatiler Sibel Kadayıfçılar
  Travma ile ilişkili retinopatiler Muhammed Batur
15.00 – 15.10 Ara
15.10 – 16.00 Panel 10:
Vasküler Anomalilerle Seyreden Retina Hastalıkları

Moderatörler: Gürsel Yılmaz, Cengiz Aras
  İdiopatik juxtafoveolar retinal telenjiektazi Gürsel Yılmaz
  Retinal arteriyal makroanevrizma ve anjiyom Zafer Cebeci
  Coat’s hastalığı Gürkan Erdoğan
  Pediyatrik vasküler anomaliler Nurten Ünlü
16.00 – 16.10 Ara
16.10 - 17.00 Serbest Bildiriler – 3
Moderatörler: Tongabay Cumurcu, Erbil Seven
SS-21 Küçük kesiden lentikül ekstraksiyonu (SMILE) ve femtosaniye lazer destekli laser in situ keratomileusis (F-LASIK) yapılan miyopik olgularda postoperatif efektif optik zonların karşılaştırılması Gülay Yalçınkaya
SS-22 Sublukse göz içi merceklerin 6/0 prolen ile düğümsüz transkonjoktival intraskleral fiksasyonu Selim Genç
SS-23 Sütürsüz Skleral Fiksasyon cerrahisinde 'Haptic hook' Tekniğinin 2 yıllık sonuçları Muhammed Nurullah Bulut
SS-24 Polibakteriyel Keratit Olgularında Etiyolojik ve Klinik Özellikler: Retrospektif Araştırma (2015─2020) İbrahim İnan Harbiyeli
SS-25 Keratokonus Tedavisinde Kombine Korneal Çapraz Bağlama ve Fototerapötik Keratektominin (PTK) Güvenliği ve Etkinliği Özüm Öztütüncü
SS-26 Keratokonus Hastalarında Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Tedavisi Sonrası Görülebilen Geç Dönem Komplikasyonlar Şule Gökçek Gürtürk
SS-27 İkinci Basamak Bir Kadın Doğum Hastanesinde Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığına Yaklaşım Hasan Kızıltoprak
SS-28 Keratokonuslu gözlerde ön kamara flare seviyesinin değerlendirilmesi Helin Ökmen
SS-29 Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan az gören olguların görmeye bağlı yaşam kalitelerini etkileyen faktörler Deniz Altınbay
SS-30 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi göz kliniğine başvuran hastaların bazı sosyodemogrofik özelliklerinin göz sağlığı okur yazarlığı düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi Semih Öner
17.00-17.10 Tartışma
17.10 - 17.35 Serbest Bildiriler – 4
Moderatörler: Tongabay Cumurcu, Erbil Seven
SS-31 Optik Koherens Tomografi Anjiografi ile Belirlenen Ganglion Hücre Kompleksi Parametrelerinin Eksfoliatif Glokomlu Olgular ile Primer Açık Açılı Glokomlu Olguları Ayırt Etmede Kullanılabilirliği Atılım Armağan Demirtaş
SS-32 Diod lazer siklofotokoagülasyon sonrası ön kamara lazer flare değerlerindeki değişim İhsan Çakır
SS-33 Peripapiller bölgede izlenen yaşa bağlı yapısal ve vasküler değişikliklerin sağlıklı bireylerde global ve sektöryel olarak incelenmesi Gözde Hondur
SS-34 Primer açık açılı glokom ve psödoeksfoliyatif glokom olgularında komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası göz içi basıncı ve ön segment değişiklikleri Okşan Alpoğan
SS-35 Latanoprost ile kontrol alınamayan açık açılı glokomlu hastalarda ek tedavi olarak kullanılan brinzolamid-timolol ve brinzolamid-brimonidin kombinasyon tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması Ahmet Yücel Üçgül
17.35-17.40 Tartışma