TodNet








 


 

 

 

Türk Oftalmoloji Derneği Genç Oftalmologları (TOD-GO) Yönergesi

Madde 1: Amaç ve gerekçe:

Bu yönerge; Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) faaliyetlerine genç üyelerin daha fazla katılımlarının sağlanması ve derneğin gelecekteki oluşumuna katkıda bulunacak alt yapıyı sağlamak üzere oluşturulan TOD Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu’nun (TOD-GO) yapılanma, görev alanları ve çalışma şeklini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

TOD-GO, TOD tüzüğüne dayalı olarak çalışma grubu bünyesinde değerlendirilmek üzere TOD-MYK tarafından kurulmuştur. Grup bu yönerge esaslarınca yapılanır ve çalışır. Tüzel kişiliği yoktur. Yurt dışı yazışmalardaki ismi Turkish Ophthalmological Association Young Ophthalmologists (TOA-YO) tir.

Madde 2: Çalışma grubunun yapılanması

2.1 Grup üyeliğine kabul şekli:

Grupta 2 ayrı üyelik vardır:

Fahri üye: 40 yaş ve altında ve uzmanlığının ilk 2 yılında olan tüm TOD üyesi uzmanlar ile TOD üyesi asistanlardan asistanlık eğitiminde ilk iki yılını tamamlayanlar başvurmaları halinde TOD-GO fahri üyesi olarak kaydedilebilirler. Üyeler her türlü GO aktivitesine katılabilir, destek verebilirler. Bunlar arasında Kongre gazetesinin çıkartılması, yabancı konuklarla sosyal program için katkıda bulunulması, kongre ve kurs organizasyonları yer alır. Ek olarak ortak e-mail grubunda oldukları için Genç Oftalmologları ilgilendiren duyuru ve telefon mesajları alabilirler.

Bu tür üyeliğin amacı genç oftalmologları aktif üyeliğe hazırlamak, organizasyon, birlikte çalışma, ekip olma ruhu gibi bazı kavramların gelişmesini sağlamaktır. Üyelerin oy kullanma, panellerde sunum yapma ve yürütme kuruluna aday olma hakkı yoktur. Bu tür üyelerin GO organizasyonlarına düzenli katılımı beklenir. Fahri üyeler aktif üyelik için geçerli taban puanı sağladıkları zaman aktif üyelik için ayrıca başvurabilirler. 

Aktif üye:  TOD akademik puan sisteminde tüm dallardan, en az yarısı A puanı olmak üzere, toplamda 150 ve üzeri A+B puanı bulunan TOD üyesi uzmanlar TOD-GO aktif üyeliğine başvurabilirler.

Başvurular TOD web sayfasındaki ‘akademik puan modülü’ ve kişinin bilgilerini de içeren üst yazı ile birlikte yapılır. Daha sonra bir ay içinde internet yazışmalarını takiben GO Yürütme Kurulunca (GOYK) sonuçlandırılır. 40 yaşını dolduran üyelerin üyeliği düşer, ancak GOYK’ta görev alanların üyeliği görev süresi bitene kadar devam eder.

2.2 Grup işleyişi ve seçimler:

Genç Oftalmologlar Grubu Yürütme Kurulu (GOYK) on bir üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Her üye bu göreve en çok 3 dönem için seçilebilir. Geçmiş dönem YK başkanı yeni yürütme kuruluna bir sonraki dönem boyunca danışman olarak katılır.

GOYK’a seçim tarihinde 40 yaşını doldurmamış aktif üyeler aday olabilir. Yönetim hafızasının devamı gözetilerek, o dönem GOYK’ta görev yapmakta olanlar için yaş sınırı 41 olarak belirlenir.

GOYK, iki yılda bir çevrimiçi yöntemle seçilir. Yürütme kurulunu oluşturan üyeler seçimden sonra en geç 15 gün içinde toplanarak kendi arasından dönem başkanı ve sekreteri seçer.

Seçim yöntemi:

  1. GOYK seçimleri, TOD Eğitim-Araştırma Birimleri ve TOYK-YK seçimleri ile eşzamanlı olarak yapılır.
  2. Seçimlerde oy kullanacakların kesinleştirilmesi, aday olma ve oy kullanma yöntemleri birimler ve TOYK seçimleri usulüne göre yapılır. GO-MYK Koordinatörü bu süreci kontrol eder.

GOYK her yıl tercihen ulusal kongrede tüm TOD-GO üyelerinin katılacağı olağan toplantılar düzenler. Bu toplantıda üyelerin fikir ve önerileri doğrultusunda takip eden dönemde yapılacak faaliyetler belirlenir. GOYK, toplantıda alınan tavsiye kararlarını dikkate alır. Hazırlayacağı projeleri TOD-MYK’ya sunar.

Madde 3: Çalışma ilkeleri ve finansman

3.1- Liderlik eğitimi ve TOD aidiyetini geliştirme grubudur.

3.2- Harcamaları, TOD’nin harcama esasları göz önüne alınarak derneğin bütçesinden karşılanır. GOYK, yıllık bütçesini MYK’na sunarak onay ister.

3.3- TOD-GO Koordinatörü MYK adına TOD-GO’yu denetler.

Madde 4: Kurul ve komisyonlar

Genç Oftalmologlar çalışma grubu, aşağıdaki organlardan oluşur;

  • GO Üyeleri
  • GO Yürütme Kurulu (GOYK)
  • GO Komisyonları
  • TOD-GO Koordinatörü

4.1-GO Üyeleri: Fahri ve Aktif TOD-GO üyeleridir. Her yıl yapılan TOD Ulusal kongresinde GO Genel Kurulu (GOGK) adıyla toplanarak, GO projeleri hakkında bilgi alır veya yeni proje önerileri getirir. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz. Kararlarda sadece aktif üyeler oy kullanabilir. Alınan kararlar, GOYK’a tavsiye kararları hükmündedir. 
Madde 2.1'de belirtilen fahri üyeleri arasından GOYK tarafından seçilen üç kişi asistanlarla ilişkili konularda sorumluluk üstlenirler.

4.2- GOYK: GOYK yılda en az 4 kez toplanır. Geçmiş dönem başkanı danışman sıfatı bir dönem sonraki tüm toplantılara davet edilir. MYK tarafından belirlenmiş GO Koordinatörü koordinatör sıfatı ile toplantılarda yer alır. 

4.3-GO komisyonları: GO üyeleri arasından seçilen, GOYK tarafından görev tanımı, başlangıç ve bitiş tarihi belirlenmiş komisyonlardır.

4.4- TOD-GO Koordinatörü:

Koordinatör, 

TOD-GO Koordinatörü: MYK üyeleri arasından MYK tarafından iki yıllığına seçilir.

 Görevleri şunlardır:

  • Merkez Yönetim Kurulu ile GO arasında koordinasyonu sağlamak,
  • GO’nun yapılanması, web sayfasının kurallara uygun yapılmasını sağlamak,
  • MYK'na verilecek raporların zamanında iletilmesini gözetmek
  • GOYK’un projeleri doğrultusunda MYK ve TOD Eğitim Birimlerinden danışmanlık hizmeti alınmasında yol gösterici rol oynamak

Yönetim kurulunda yapılan oylamalarda aktif katılım göstermez, İzlemci statüsündedir. 

Madde 5: Grubun çalışma alanları

TOD-GO aşağıda belirtilen işlevlerin yerine getirilmesi yönünde çalışmalar yapar:

5.1- Genel Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) faaliyetlerinde görüş ve destek oluşturmak

5.2- Genç oftalmologların yönetimsel ve bilimsel anlamda çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aktif ve etkin rol alabilmesi için bilgi birikimi ve ortak güç yaratmak

5.3- Uzmanlık eğitimi süresince ve sonrası dönemde yurtiçi ve yurtdışında mesleki eğitim ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi konusunda rehberlik sağlamak.

5.4- Ulusal toplantılarda genç oftalmologların katıldığı çalıştaylar düzenlemek ve burada alınan kararları ve önerileri MYK’ya iletmek.

5.5- Diğer ülkelerin ulusal dernekleri ile ilişki kurmak ve ortak bilimsel ve sosyal organizasyonlar önermek

5.6- Göz klinikleri arasında spesifik hastalıklar konusunda iş birliği sağlamak ve ortak projeler oluşturmak

5.7- Genç oftalmologların bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kliniklerde çalışmalarına imkân sağlamak için rehberlik yapmak ve bu konudaki bilgi akışına katkıda bulunmak.

5.8- UKOK Yönergesi'nin belirtilen çerçevede, her yıl TOD Ulusal Kongresinde “Genç Oftalmologlar Paneli”ni düzenlemek

Madde 6: Yürürlük

Bu yönerge MYK'nın 04.11.2018 arihinde yapmış olduğu toplantıda kabul edilmiştir.

Copyright © 2024, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale