TodNet
 


 

 

DERNEĞİN KURULUŞU VE GELİŞİMİ HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

Türk Oftalmoloji Cemiyeti'nin kuruluş tarihi 16 Temmuz 1928 dir. II. Kanun 1929'da yayın hayatına başlayan Türk Oftalmoloji Gazetesi'nin "Gazetemizi Neşre Başlarken" adlı giriş yazısında şunlar ifade edilmektedir:

"Türk hekimliği tarihinde vaki bu iki hadise şüphesiz ilmi ve mübrem bir ihtiyaçdan doğdu. Şimdiye kadar dağınık bir aile efradı gibi idik. Bu yüzden her birimizin mesaisi kendisine münhasır kalıyordu. Kimse kimsenin ne tarzda çalıştığına vakıf olamıyordu. Diğer tıbbi cemiyetler ise ihtiyaçlarımızı tatmine kafi değildi. Zira şubemize münasebet ve alakaları tabiatıyle az olan meslektaşlarımız muvacehesinde, hususi mesaimiz layık olduğu alaka ile karşılanamıyordu.
Memleketimizde şimdiye kadar ne bir oftalmoloji cemiyeti ve ne de oftalmoloji gazetesi olmaması yüzünden milletler arasındaki oftalmoloji ceryanlarının daima haricinde kaldık. Nitekim 12 Temmuz 1927'de toplanan beynelminel oftalmoloji konferansına her millet davet edildiği halde, bizleri düşünen olmadı. Işte bütün bu hakikatler karşısında bir cemiyet kurmağa ve bugün elimizde bulunan şu gazeteyi neşretmeğe karar verdik."

Kurucular (Alfabetik sıra ile) Sokrat Aleksiadis, Hakkı Hayri Ayrı, Fehmi Ayberk, Salih Sait Aytun, Ömer Kaşif Baştuğ, Şakir Ahmet Ediz, Niyazi Ismet Gözcü, Misakyan, Ahmet Münir, Eduvar Şahbaz, Emil Ş.Tahinci, İsak Naum, Kemal Tarkan, İsmet Uluğ.

1930-1931 yıllarında ise derneğin yönetim kurulu ve üyeleri şu şekildedir:
Birinci Reis: Şakir Ahmet Bey, ikinci Reis: Niyazi İsmet Bey, Umumi Katip: Hakkı Hayri Bey, Veznedar: Nuri Fehmi Bey, Celse Katipleri: Halit Abdil


TÜRK OFTALMOLOJİ CEMİYETİ UMUMİ NİZAMNÂMESİ

Cemiyetin kuruluşu

MADDE 1- 16 Temmuz 1928 tarihinde isimleri aşağıda yazılı göz hekimleri tarafından İstanbul'da ( Türk Oftalmoloji Cemiyeti ) ismîle bir Cemiyet kurulmuştur.

MADDE 2- Cemiyeti kuranlar alfabe harfleri sırasîle şunlardır: Aleksiyadis, Hakkı Hayrı, İsmet, Kâşif, Kemal, Misakyan, Münir Ahmet, Nahum, Niyazi İsmet, Nuri Fehmi, Salih Sait, Şakir Ahmet, Şehbaz, Şerafettin, Tahinci Beyler.

Cemiyetin maksadı

MADDE 3- Cemiyetin maksadı oftalmoloji ilmîle meşgul olmak ve azasının mesleki menfaatlarını korumaktır.

Bu derneğin başkanlıklarını yapanları tesbitte zorluk çektik. Çünkü kayıtlar kaybolmuştur. Belge taramalarına göre: Niyazi İsmet Gözcü 1928, Şakir Ahmet 1931-1933, Irfan Başar 1940, Naci Bengisu 1953-1962, Nuri Fehmi Ayberk 1962-1964, Bülent Artuner 1964-1968, Naci Bengisu 1968-1970, Demir Başar 1970-1976, Gülhan Slem 1976-1978, Demir Başar 1978-1989, Erol Turaçlı 1989-1993 , Ercan Öngör, 1993-1995, Erol Turaçlı 1995-... yapmışlardır. Genel sekreterlerin isimleri bakımından da belgeler noksandır. Tesbit edebildiklerimiz Ercan Öngör, Bülent Artuner, Arif Atlı, Hakkı Hayri Ayri, Nejat Ayberk, Demir Başar, İrfan Başar, Naci Bengisu, Muhsin Kaya İdil, Ahmet Gücükoğlu, Behiç Tüzmen.

Türk Oftalmoloji Cemiyetinin yararlı ve önemli çalışmalarından biri de Mecmua çıkartmasıdır. O güne kadar memleketimizde göz ile ilgili hiçbir mecmua bulunmuyordu. Bu mecmua zaman içinde ismini birkaç kere değiştirmiştir. Türk Oftalmoloji Gazetesi, Oto Nöro Oftalmoloji ve Türk Oftalmoloji Gazetesi gibi.

1. Türk Oftalmoloji Gazetesi (1929.) Mecmua kapağı Türkçe ve Fransızca basılıdır.

2. Oto Nöro Oftalmolojiyi çıkaran Naci Bengisu'dur. 1946 . Göz kliniği Vol 3, no:5, 1946, sayısında bu mecmuanın çıkışı ince bir dil ile eleştirilmiştir.

Şöyle denmektedir: Bize gönderilen oto-nöro-oftalmoloji mecmuasının her tarafına dikkatle baktık. Naşiler arasında iki değerli göz hekiminden başka ne bir otologun, ne de bir nöroloğun adına tesadüf edemedik. Aklımıza iki ihtimal geldi: Ya dergi tebdili kıyafet etmiş bir göz mecmuasıdır, yahut nörolog ve otologlar acele ile treni kaçırarak, bu nüshaya yetişememişlerdir. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu zaman bize gösterecek. Şimdilik meslektaşımıza hayırlı başarılar dileriz.

3. Üçüncü olarak çıkan Türk Oftalmoloji Gazetesi yayınına 1971'de başlar. O zamanki editörü Demir Başar. Yayın İşleri Sorumlusu Ercan Öngör'dür. Bu mecmua için T.O.D. Yönetim Kurulunca bazı kararlar alınmış ve yayın kurulu oluşturulmuştur. Bu mecmuanın dernekle olan ilişkisi hala devam etmektedir. Fakat parasal zorluklar, birtakım sıkıntıları yaratmaya ne yazık ki devam etmektedir.

İlk Mecmualar incelendiğinde, içinde cemiyet toplantılarının özetlerinin ve tartışmalarının yer aldığı görülmektedir. Fransızca olarak yazıların bir özetinin bulunuşu bazan da tüm yazının mecmuada Fransızca yeralışı da dikkat çekicidir.

YEREL OFTALMOLOJİ DERNEKLERİ VE BİRLEŞME

Türk Oftalmoloji Derneği'nin İstanbul'da bulunması, ülkenin diğer kesimlerindeki hekimlerle iletişimin iyi kurulmasına engel olmuştur. Hekim sayılarının artması nedeniyle bölgesel mahiyette oftalmoloji derneklerinin kurulmasına ihtiyaç olmuştur. Daha sonra bu dernekler Türk Oftalmoloji Derneği ile bütünleşerek şubeler halinde faaliyetlerine devam etme yolunu seçmişlerdir. Bugün için Türk Oftalmoloji Derneği'nin yapılanması; Genel Merkez ve buna bağlı 8 yöresel şube şeklindedir.

İzmir Oftalmoloji Derneği: Kuruluş yılı 1956'dır. Kurucuları E. Someren, Behiç Tüzmen ve İzzet Tok'tur. Ancak bu dernek 1973 tarihinde feshedilmiştir. 1975 yılında Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi olarak yeniden yapılanmıştır. Şubenin ilk başkanlığını Prof. Dr. Selahattin Erbakan yapmıştır.

Ankara Oftalmoloji Derneği: Kuruluş yılı 6.11.960'tır. Kurucu ve başkanı Prof. Dr. Süreyya Gördüren'dir. Daha sonra feshedilerek TOD Ankara Şubesi'ne dönüştürülmüştür.

Doğu Bölgesi Oftalmoloji Derneği: 8.6.1969 tarihinde Erzurum'da kurulmuş olan bu derneğin kurucu ve ilk başkanı Prof. Dr. Gülhan Slem'dir. Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum Şubesi, daha sonra isim değiştirerek Erzurum-Trabzon şubesi olarak faaliyetine başka bir yapılanma altında devam etmektedir.

Çukurova Oftalmoloji Derneği: 4.3.1974 tarihinde Adana'da kurulmuştur. Kurucu ve ilk başkanı Prof. Dr. Gülhan Slem'dir. TOD Çukurova Şubesi olarak faaliyet göstermektedir.

TOD İstanbul Şubesi: Yerel oftalmoloji derneklerinin kendilerini feshedip Türk Oftalmoloji Derneği'nin şubeleri olarak faaliyet göstermeye başlamalarından sonra İstanbul'da da bir şubeye ihtiyaç doğmasından dolayı 1976 yılında kurulmuştur.

TOD Bursa Şubesi: 1978 yılında TOD Şubesi olarak kurulmuştur. İlk başkanı Dr. Selahattin Yılmazsoy'dur.

TOD Konya-Antalya Şubesi: 1984 yılında TOD Konya Şubesi ismiyle kurulmuş ve Prof. Dr. Ömer Kamil Doğan ilk başkanlığını yapmıştır. Daha sonra isim değişikliği olmuştur.

TOD Diyarbakır Şubesi: 1985 yılında kurulmuştur. İlk başkanlığını Prof. Dr. Sezin Karadede yapmıştır.


İLK TOPLANTILAR

1. İIk Ulusal Kongre: 1955 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Göz Kliniğinde. (Katılım sayısı bilinmiyor). Muhtemelen 50-60 civarındadır.

2. İIk Panel: İstanbul 1964 Başkanı Bülent Artuner, Genel Sekreter Demir Başar. Yer: Anadolu kulübü toplantı salonu. Konu: Glokom, katılım 60 kişi (zamanın rekorudur). Bu toplantı, o zamandan beri aralıksız TOD Mayıs Sempozyumu adı altında yapılmaya devam etmektedir.

3. Sempozyumlar: Çukurova ve İzmir şubeleri Yaz Sempozyumları'nın, Bursa şubesi Kış Sempozyumlarının periodik olarak düzenlenmesini üstlenmişler. Daha sonra her bir şube dönüşümlü olarak bu toplantıların organizasyonunu üstlenmiştir.

3. İIk Kurs: 1981 Ankara Oftalmoloji Derneği. Bu kurslar da o zamandan beri (TOD Nisan Kursu olarak) düzenlenmektedir.

4. Uluslararası Toplantılar:

a- Afro Asiatik Oftalmoloji Kongresi: (1964): Başkan Nuri Fehmi Ayberk, Genel Sekreter Demir Başar - İstanbul.

b- ISCERG 1969 (International Society Of Clinical Electroretinography): Başkan Demir Başar, Genel Sekreter Ünal Bengisu - İstanbul.

c- Ergophthalmology Dünya Kongresi (1981): Başkan Bülent Artuner, Genel Sekreter Demir Başar - İstanbul.

ç- Türk Amerikan Oftalmoloji Derneği Ortak Toplantısı. Konu: Tümör, Yer: İstanbul. Yı1: 1990. Tertipleyen: Çukurova Oftalmoloji Derneği. Başkan: Gülhan Slem.

d- Avrupa Kontaktoloji Kongresi (1991): Yer:Istanbul.Başkan: Hikmet Kandemir.

 

1970 ULUSAL GÖZ KONGRESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Ön Sıra: Selahattin Erbakan, Ümit Emüler, Bayan Emüler, Bayan Slem, Örgen, Cahit Örgen, Naci Bengisu, Esadullah Someren, Sunay Duman.
İkinci Sıra: Bayan Bengisu, Zaven Akaras, Bayan Tüzmen, Behiç Tüzmen, Süleyman Güleç, Gülhan Slem, Muhammer Tansı.
Arka Sıra: Bayan Aleksiyadis, Aleksiyadis, Asım Manavoğlu, Tahinci, Sadık Yalçın, Erkan Dinçer, Yusuf Çağlar, llter Varinli.

 


Türk Oftalmoloji Tarihi, Dr. Gülhan Slem

 

Copyright © 2024, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale